سازمان زنان ایرانی انتاریو یک سازمان غیر انتفاعی و متکی بر خدمات داوطلبانه است. تلاش ما در جهت ارائه کمکهای اجتماعی با بهترین و دردسترس ترین شیوه های خدماتی به روز به زنان و جامعه ایرانی و دیگر فارسی زبانان و توانمند سازی آنان به عنوان اعضای موثر در ساختارجامعه مدنی  تورنتو می باشد


Community-engagement-WEB


با سپاس فراوان از اسپانسرهای جشن کبوتر سفید

JosephAminian-Logo Tomograph-Logo
F. Lotfi-Logo CMS-Logo
ADP-Managed By SusanSalek Century 21 Heritage Group Inc.
LEXPAND